Regulamin


UWAGA, STRONA W TRAKCIE PRZEBUDOWY, zamówienia e-mailowe są chwilowo wstrzymane. Przepraszamy.

 

1. Informacje ogólne

1. Właścicielem, operatorem i administratorem Sklepu jest Mamago S.C. Małgorzata Cubrzyńska, Magdalena Kacprzak-Wysocka, ul. Krypska 30A/11, 04-082 Warszawa – Wydawnictwo książek dla dzieci. Spółka Cywilna zarejestrowana jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem Regon: 146980689 , NIP: 113-287-39-61

2. Dane kontaktowe Sklepu: info@mamago.pl

3. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie dostępnym na stronie www.mamago.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu poprzez udostępnienie i wyeksponowanie zmienianych zapisów oraz ich nowej treści na stronie głównej Sklepu co najmniej 14 dni przed datą wprowadzenia zmian. Regulamin o nowej treści będzie obowiązywać po upływie 14 dni od daty udostępnienia wykazu zmian.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Składanie zamówienia

7. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

8. Zamówienia można składać poprzez wysłanie treści tego zamówienia e-mailem na adres wydawnictwa: info@mamago.pl ,  24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. W takim przypadku informacja dotycząca ponownego uruchomienia Sklepu znajdować się będzie na stronie www.mamago.pl w zakładce Sklep. Przerwa w funkcjonowaniu Sklepu pozostaje bez wpływu na realizację złożonych uprzednio zamówień.

9. W kwestii zamówień hurtowych prosimy o kontakt z wydawnictwem pod adresem e-mail: info@mamago.pl.

10. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

11. Wszystkie ceny książek i usług transportowych oferowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone są w złotych polskich.

12. Ceny przedstawione przy książkach nie uwzględniają kosztów przesyłki. O kosztach przesyłki Kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia.

13. Cena podana przy każdej książce jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do:

• zmiany ofert

• wprowadzania do oferty Sklepu nowych tytułów książek

• wycofywania tytułów książek z oferty Sklepu

• przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w trakcie ich trwania.

14. Wraz ze złożeniem  zamówienia drogą e-mail Kupujący zawiera ze Sklepem umowę kupna, przedmiotem której są zamawiane tytuły książek. Potwierdzeniem sprzedaży jest „dowód sprzedaży” lub  faktura VAT dostarczony Kupującemu wraz z zamówionymi książkami.

15. Umowa kupna-sprzedaży towarów (książek) jest zawierana zgodnie z prawem polskim. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej (sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego), a w przypadku gdy powództwo wytaczane jest przez Konsumenta sądem właściwym może być także sąd miejsca wykonania umowy. Jeżeli przedsiębiorca (tj. Sklep) jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.

16. Książki oferowane przez Sklep są książkami fabrycznie nowymi. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

17. Sprzedażą promocyjną objęta jest każdorazowo ograniczona pula książek. Zamówienia na nie realizuje się zgodnie z kolejnością wpływania zamówień na adres info@mamago.pl, aż do wyczerpania puli książek objętych promocyjną sprzedażą.

18. Kupujący ma prawo zarówno do anulowania zamówienia, jak i do wprowadzania w nim zmian do momentu wysłania zamówionych książek. Czynności anulowania lub zmiany zamówienia można dokonać w formie e-maila, wysłanego na adres info@mamago.pl (konieczne jest podanie danych osobowych i numeru zamówienia). Telefonicznie pod numerem .przyjmowane będą wyłącznie dyspozycje ws. zatrzymania procedury realizacji zamówienia do czasu mailowego anulowania lub zamiany zamówienia. Zwrot zapłaty za zamówienie anulowane lub zmienione, a opłacone “z góry”, odbędzie się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, na podane przez Kupującego konto, przekazem pocztowym. Nie można zmienić ani anulować zamówienia, które zostało już wysłane. Możliwy jest natomiast zwrot zakupionych książek zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale “Zwroty i Reklamacje”.

19. W chwili obecnej za pośrednictwem Sklepu realizowane są wyłącznie zamówienia z dostawą na terenie Polski. W kwestii zamówień zagranicznych prosimy o kontakt e-mailowy info@mamago.pl – będą one traktowane indywidualnie, z indywidualną wyceną transportu.